Autor: slatinka

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

 

Obec Slatinka nad Bebravou na základe Harmonogramu organizačno –technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

slatinkanb@mail.telekom.sk

 

 

v Slatinke nad Bebravou dňa 21.08.2017

 

 

       Mária Jakubčeková

       starostka obce

 

Výberové konanie – hlavný kontrolór obce

Obec Slatinka nad Bebravou

 

v y h l a s u j e

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

„Hlavný kontrolór obce “

 

Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v obci Slatinka nad Bebravou

č.4/2017 zo dňa 06.07.2017

 

Požiadavky na kandidátov:

a) ukončené stredoškolské vzdelanie,

b) bezúhonnosť,

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Doklady k prihláške:

1. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom vzdelaní,

2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

3. čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

4. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,

5. súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

 

Všeobecné podmienky:

a) hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu,

b) funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorého zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce či funkciou podľa zákona č.153/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

c) hlavný kontrolór obce nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich , kontrolných alebo  dozorných právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.

 

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

 • vybavovanie sťažnosti a petícií,

 • dodržiavanie všeobecné  záväzných predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

 • dodržiavanie interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

 • dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

 

Vypracováva odborné stanoviská k:

 • návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,

 • možnosti poskytovania úveru, pôžičiek a dotácií,

 • výsledkom kontroly a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov ich predkladá obecnému zastupiteľstvu,

 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 • vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení.

 

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 14.08.2017 do 15.30 hod. na adresu:

 

Obec Slatinka nad Bebravou

Slatinka nad Bebravou č.103

956 53 Slatina nad Bebravou

 

s označením : VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa : 15.08.2017  o 18.00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

 

 

V Slatinke nad Bebravou dňa 14.07.2017

 

 

       Mária Jakubčeková

       starostka obce

 

 

 

Voľby 2017

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.