Výberové konanie – hlavný kontrolór obce

Obec Slatinka nad Bebravou

 

v y h l a s u j e

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

„Hlavný kontrolór obce “

 

Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v obci Slatinka nad Bebravou

č.4/2017 zo dňa 06.07.2017

 

Požiadavky na kandidátov:

a) ukončené stredoškolské vzdelanie,

b) bezúhonnosť,

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Doklady k prihláške:

1. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom vzdelaní,

2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

3. čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

4. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,

5. súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

 

Všeobecné podmienky:

a) hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu,

b) funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorého zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce či funkciou podľa zákona č.153/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

c) hlavný kontrolór obce nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich , kontrolných alebo  dozorných právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.

 

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

 • vybavovanie sťažnosti a petícií,

 • dodržiavanie všeobecné  záväzných predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

 • dodržiavanie interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

 • dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

 

Vypracováva odborné stanoviská k:

 • návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,

 • možnosti poskytovania úveru, pôžičiek a dotácií,

 • výsledkom kontroly a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov ich predkladá obecnému zastupiteľstvu,

 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 • vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení.

 

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 14.08.2017 do 15.30 hod. na adresu:

 

Obec Slatinka nad Bebravou

Slatinka nad Bebravou č.103

956 53 Slatina nad Bebravou

 

s označením : VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa : 15.08.2017  o 18.00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

 

 

V Slatinke nad Bebravou dňa 14.07.2017

 

 

       Mária Jakubčeková

       starostka obce