Pozvánka na II. zasadnutie OZ v Slatinke nad Bebravou

P o z v á n k a

Starostka obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods. 1, písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou na voľné priestranstvo pri kultúrnom dome, súpisné č. 103 za prísnych hygienických bezpečnostných opatrení

na deň 16.4.2020 o 18.00. hod.

s návrhom programu:  ďalej…