Author: slatinka

Zmena adresy elektronickej komunikácie.

Obecný úrad Slatinka nad Bebravou oznamuje zmenu  elektronickej adresy.

Zmena adresy je podmienená odstavením služieb elektronickej pošty zo strany Telekomu a.s. (Vyjadrenie Telekomu si môžete prečítať tu).

Žiadame obyvateľov a podnikateľské subjekty, aby v komunikácii s Obecným úradom Slatinka nad Bebravou používali novú elektronickú adresu.

Nová elektronická adresa Obecného úradu Slatinka nad Bebravou:

slatinkanb@gmail.com

Pozvánka na IV.zasadnutie OZ

P o z v á n k a

Starostka obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods. 1, písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou v roku 2020

na deň 21.7.2020 o 18.00. hod.

ďalej…