Author: slatinka

VZN č.2/2020 o trhových miestach a trhovom poriadku

Obecné zastupiteľstvo v Slatinke nad Bebravou v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 a § 4 ods.5 písm. a) bod 5 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 3 ods. 8, § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach …ďalej