Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám

Obecnému zastupiteľstvu obce Slatinka nad Bebravou

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

na I.polrok 2021

ďalej…