Oznam o zrušení verejného obstarávania na našu stránku

Verejný oznamovateľ Obec Slatinka nad Bebravou v súlade s ustanoveniami § 57 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len zákon) si Vám dovoľuje oznámiť, že

ruší

verejné obstarávanie s nízkou hodnotou pre predmet zákazky …ďalej