Oznam – zámer

OZNAM

Obec Slatinka nad Bebravou v zmysle ustanovení § 9a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, týmto

 zverejňuje zámer

prenájmu nehnuteľného majetku obce Slatinka nad Bebravou z dôvodu  hodného osobitého zreteľa.

Predmet nájmu: časť pozemku zobrazeného ako parcela č. C 386, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmete časti pozemku 10 m² v katastrálnom území obce Slatinka nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou….ďalej