PHSR

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce  Programové obdobie 2016-2020 s výhľadom do roku 2023….ďalej