Pozvánka na I. zasadnutie OÚ Slatinka nad Bebravou v roku 2020

P O Z V Á N K A

Starostka Obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods. 1, písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou v roku 2020 na deň 20.1.2020 o 18.00 hod … ďalej