Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021

Starosta Obce Slatinka nad Bebravou
zvoláva
v súlade s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva s Slatinke nad Bebravou v roku 2021

na deň 09.08.2021 o 17:30 hod.

Program nájdete v pozvánke TU