Pozvánka na IV.zasadnutie OZ

P o z v á n k a

Starostka obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods. 1, písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou v roku 2020

na deň 21.7.2020 o 18.00. hod.

ďalej…