Pozvánka na V.zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods.1 písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou v roku 2020

na deň 19.10.2020 o 17.30 hod.

ďalej….