Pozvánka na VI. zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A
Starostka Obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods. 1, písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou na deň 8.10.2019 o 19.00 hod. Ďalej …