Pozvánka na VII. zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A
Starostka Obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods. 1, písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou na deň 18.11.2019 o 18.30 hod…ďalej