Súčasnosť

Slatinka nad Bebravou – Súčasnosť obce

Demografia

    Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 201
    muži 97
    ženy 104
    Predproduktívny vek (0-14) spolu 20
    Produktívny vek (15-54) ženy 49
    Produktívny vek (15-59) muži 64
    Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 68
    Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -2
    muži -2
    ženy 0

Infraštruktúra

    Občianska a technická vybavenosť:

    Predajňa potravinárskeho tovaru
    Pohostinské odbytové stredisko
    Verejný vodovod
    Rozvodná sieť plynu
    Komunálny odpad
    Využívaný komunálny odpad
    Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika