Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z .z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva ZSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 2021

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 2021 – Kancelársky priestor

OZNAM

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Slatinka nad Bebravou z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Obec Slatinka nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou č. 103
956 53
IČO: 00800058

V súlade s ustanovením §9a ods. 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slatinka nad Bebravou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, obec zverejňuje zámer prenájmu dočasne neupotrebiteľného majetku obce a to:

Predmet nájmu:
Kancelársky priestor na 1. poschodí v kultúrnom dome Slatinka nad Bebravou súpisné č. 103, budova na pozemku KN C 305 v katastrálnom území obce Slatinka nad Bebravou, zapísaná na LV č. 123 na obec Slatinka nad Bebravou v podiele 1/1

Podmienky nájmu:
1. Doba nájmu: 01.01.2022-31.12.2022
2. Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany: 1 mesiac
3. Nájomné bude vyplatené: k 31.03. v danom roku
4. Využívanie kancelárskych priestorov len na kancelárske účely.

Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie ponúk na Obecný úrad v Slatinke nad Bebravou je do 15.11.2021 do 12:00 hod.

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 2021 – Kancelársky priestor