Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa 2021

OBEC SLATINKA NAD BEBRAVOU,

ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzýva daňovníkov, ktorým nastali zmeny
rozhodujúce pre podanie daňového priznania, na podanie daňového priznania
k dani z nehnuteľností a z dani za psa najneskôr do termínu 31.01.2022.

Daňové priznanie je potrebné podať:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

  • Za nehnuteľnosti, ktoré daňovník nadobudol v roku 2021 zmluvou, zdedením, kúpou, darovaním .
  • Ak zbúral stavbu je potrebné dodať právoplatné búracie povolenie
  • Ak má vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie – doložiť právoplatné povolenie.
  • Ak došlo k zmene v mene alebo v adrese nahlásiť zmenu priezviska a adresu trvalého pobytu.
  • Tí daňovníci, ktorým zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti majú dodať zánik daňovej povinnosti.
  • Podať priznanie aj za časť pozemku registra „E“ – vypočítať výmeru pozemku podľa spoluvlastníckeho podielu.

DAŇ ZA PSA :

  • Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2021 a je starší ako 6 mesiacov.
  • Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.
  • Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať dodatočné priznanie k dani.

Ak nebude daňové priznanie podané v určenej lehote, správca dane podľa § 15 ods. 3 zákona č.
563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, určí daňovú povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k
dispozícii alebo, ktoré si sám zaobstará, pričom v zmysle § 155 ods. (1) uloží pokutu za nesplnenie
daňovej povinnosti. Tlačivo daňového priznania ako aj tlačivo na zánik daňovej povinnosti je
k dispozícií aj na Obecnom úrade v Slatinke nad Bebravou.

Súvisiace dokumenty:

1. Výzva na podanie daňového priznania_2021
2. Poučenie k vyplneniu daňového priznania_2021
3. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje_2021
4. Potvrdenie o podani priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje_2021

Oznam od MUDr. Chocholatej

MUDr. Monika Chocholatá

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK   7:00 -15:00
UTOROK        7:00 -14:00
STREDA         7:00 -13.00
ŠTVRTOK      7:00 -16:00
PIATOK          7:00 -12:00

6:30 – 8:30 – plánované odbery – objednaní pacienti
7:00 – 11:00 – neplánované vyšetrenia
11:00 do konca pracovnej doby- prevencie, administratíva , telefonická konzultácia, elektronické recepty, infekčný pacienti

KONTAKT: 0910 371 353
e-mail: ambulanciach@gmail.com

Zmluvné poisťovne:
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 Dôvera
27 Union