Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenia o uložení zásielky alebo písomností

Oznámenie o uložení zásielky 2 – 05.02.2021 Jozef Rýdzi

Občan: Jozef Rýdzi
Písomnosť doručená od PORT System, s.r.o dňa 05.02.2021 je uložená na obecnom
úrade v Slatinke nad Bebravou.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Slatinka nad Bebravou, doručuje sa
písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
zákona č. 454/2004 Z. z.
Písomnosť si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Slatinke nad Bebravou
Oznámenie bolo vyvesené dňa 05.02.2021

Oznámenie o uložení zásielky 1 – 05.02.2021 Jozef Rýdzi

Občan: Jozef Rýdzi
Písomnosť doručená od PORT System, s.r.o dňa 03.02.2021 je uložená na obecnom
úrade v Slatinke nad Bebravou.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Slatinka nad Bebravou, doručuje sa
písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
zákona č. 454/2004 Z. z.
Písomnosť si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Slatinke nad Bebravou
Oznámenie bolo vyvesené dňa 05.02.2021