Separovanie a harmonogram zberu komunálneho odpadu

SEPAROVANIE
Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce a mestá povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly. ďalej…

Harmonogram vývozu separovaného odpadu je priložený v nasledujúcej tabuľku.