Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou

Starostka obce Slatinka nad Bebravou zvoláva v zmysle § 12 ods.1 písm. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatinke nad Bebravou v roku 2020

na deň 9.12.2020 o 17.30 hod.

ďalej …